ساعت رادو تخم مرغی رزگلد بند حصیری صفحه مشکی

محصول جدید

ساعت رادو 

قیمت برای شما :480,000تومان

مشخصات

نوع موتورتک موتور
منبع تغذیهباتری
مقاومت در برابر آبدر حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خشدارد
رنگ بندرزگلد
رنگ صفحهمشکی
رنگ قابمشکی
شکل قاببیضی
جنس قاباستیل
جنس بنداستیل
نوع قفلکمربندی
مدل بندحصیری

توضیحات

برندسوئیسیرادو”RADO” بخاطرساعتهایلوکسوضدخشمشهوراست.

بیشترینتنوعبرندرادودرمدلهایسرامیکیوسرامیکی-فلزیمیباشد.

ازمزیتهایساعتهایسرامیکیرادوکیفیتبالایرنگوجنسساعتوراحتیبررویدستمیتواناشارهکرد.

نمایندگیرادودرایرانازدیربازیکیازپرطرفدارترینمکانهابرایعاشقاناینساعتبودهاست. تنوعوبهروزرسانیرادودرطول۵۰سالاخیرزبانزددنیایمدوساعتبودهاست. سیرمسیردرکدرستنیازبازاروطراحیهیمطابقوبهروزشدهبااینتغییرسلایقبهخوبیدرکالکشنهایرادودیدهمیشود.

محصولات مرتبط