ست هابلوت مردانه

محصول جدید

ست هابلوت 

قیمت برای شما :1,518,000تومان

مشخصات

نوع موتورتک موتور
منبع تغذیهباتری
مقاومت در برابر آبدر حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خشدارد
رنگ بندسبز یشمی
رنگ صفحهمشکی
رنگ قابرزگلد
شکل قابگرد
جنس قاباستیل
جنس بندجیر
نوع قفلکیلیپسی

توضیحات

اگراهلزندگیلوکسباشیدویادوستانثروتمندداشتهباشیدنامبرندسوئیسی‘Hublot’ بهگوشتانخوردهاست.

هوبلوتبرایاولینبارازنوعبندهایلاستیکی،سیلیکونیرابر،پییودرصنعتساعتسازیاستفادهکردوبااستقبالبینظیریروبروشدوفروشخودراچندینبرابرکرد.

نمایندگیهوبلوتدرایراننیزیکیازپاتوقهایثروتمندان،هنرمندان،ورزشکارانوسرمایهداراناستکههمگیراجذباینبرندمحبوبکردهاست.

هوبلوتبامعرفیمدلکرونوگرافبیگبنگموفقیتیبسیاربزرگبرایاینشرکتبهارمغانآوردومنجربهکسبجوایزبسیاریازمحافلمختلفگشت.

بامعرفیاینمدلهوبلوترکوردبیسابقهفروش۱۰۰میلیونفرانکسوئیسدرسالراشکست.

نمایندگیهوبلوتدرایراننیزجزوپربازدیدترینوپرفروشترینگالریهایساعتاینکشوراست.

محصولات مرتبط