ست ساعت مایکل کورس

محصول جدید

ست ساعت مایکل کورس 

قیمت برای شما :824,000تومان

مشخصات

نوع موتورتک موتور
منبع تغذیهباتری
مقاومت در برابر آبدر حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خشدارد
رنگ بندرزگلد
رنگ صفحهسفید
رنگ قابرزگلد
شکل قابگرد
جنس قاباستیل
جنس بنداستیل
نوع قفلکیلیپسی
رنگ آویزرزگلد

توضیحات

مایکلکورسطراحنامداروبرجستهآمریکاییوبسیارمجربسالاخیرهستکهطراحیساعتجوایززیادیرابهخوداختصاصدادهاست. اینبرنددرزمینهساعتهایلوکسزنانهطراحیهایبرجستهوبینظیدیراارائهدادهاست.

نمایندگیمایکلکورسدرایرانباارائهکالکشنهایجدیدتوانستتحسینطیفوسیعیازفعالانحوزهمدومحصولاتلاکچریرابرانگیزد. برندساعتمایکلکورسدرزمینهساعتهایلوکسفلزییکیازسرآمدهایاینحوزهمیباشد.

محصولات مرتبط