ساعت گوچی زنانه بند حصیری رزگلد صفحه صدف نگین

محصول جدید

ساعت زنانه گوچی 

قیمت برای شما :480,000تومان

توضیحات

اگربهدنیایمدوفشنعلاقهمندباشیدمطمئناباسرآمدآنهایعنیبابرندایتالیاییگوچیآشناهستید.

اینبرندبالوگویمعروفشجایخاصیدربینهنرمندانوورزشکاراندارد.

طبقنظرسنجیعلمی-تجارینیلسن،گوچیبهعنوانمطلوبترینومحبوبترینمارکفشندنیابرگزیدهشدهاست.

همچنیننظرسنجیهانشانمیدهدازهرپنجنفریکنفر (اگرقیمتبالایاینمارکمسئلهاینباشد) محصولاتگوچیراخریداریخواهندکرد.

درنمایندگیگوچیشماهموارهدیزاینمینیمالوسادهویاترکیبرنگهایسازمانیگوچییعنیقهوهای،سبز،قرمزرادراکثرطراحیساعتهامشاهدهخواهیدکرد.

حسالقایسادگیولوکسگراییوپایبندیبهاصولساختارالمانهایاینبرنددرتمامیطراحیساعتهایگوچیمشهوداست.

تنوع  واستفادهازرنگهایبهروزهمچونرزگلدنیزدرافزایشمحبوبیت  اینبرندنیزنقشبسیاربسیارپررنگیداشتهاست.

محصولات مرتبط