ست ساعت امپریو آرمانی

محصول جدید

ست ساعت 

قیمت برای شما :1,360,000تومان

مشخصات

نوع موتورکورنوراف
منبع تغذیهباتری
مقاومت در برابر آبدر حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خشدارد
رنگ بندمشکی
رنگ صفحهسورمه ای
رنگ قابسورمه ای
شکل قابگرد
جنس قابسرامیک
جنس بندسرامیک
نوع قفلکیلیپسی

توضیحات

برندایتالیاییامپوریوآرمانی (Emporio Armani) زیرمجموعهساعتسازیازبرندمعروفجورجو (Georgio Armani) آرمانیمیباشد.

امپوریوآرمانیازلحاظسرعتدرتوسعه  ورشددربینبرندهایساعتوصنعتمدرکوردداراست. درطراحیمدلهایامپوریوآرمانیبهخوبیمیتوانتلفیقلوکسگرایی،ظرافتونوآوریرامشاهدهکرد.

امپوریوآرمانیتاکنونجوایزبسیاری رابابتظرافتدرطراحیخودبدستآورده ، ظرافتمشخصه اصلیدرطراحیهایاینبرنداست.

نمایندگیامپوریوآرمانیدرایرانباارائهمدلهاوکالکشنهایبهروزخودطرفدارانبسیاری را به خود جلب کرده است وباارائهمدلAr5950 وAr 1682 رکوردفروشچندین ساله خودراشکست.

محصولات مرتبط