ست مایکل کورس زنانه کرنو

محصول جدید

ست مایکل کورس زنانه 

قیمت برای شما :1,154,000تومان

مشخصات

نوع موتورکورنوراف
منبع تغذیهباتری
مقاومت در برابر آبدر حد شستشوی دست
شیشه مقاوم خشدارد
رنگ بندطلایی
رنگ صفحهسفید
رنگ قابطلایی
شکل قابگرد
جنس قاباستیل
جنس بنداستیل
نوع قفلکیلیپسی
رنگ آویزطلایی

توضیحات

مایکلکورسطراحنامداروبرجستهآمریکاییوبسیارمجربسالاخیرهستکهطراحیساعتجوایززیادیرابهخوداختصاصدادهاستاینبرنددرزمینهساعتهایلوکسزنانهطراحیهایبرجستهوبینظیدیراارائهدادهاست.

نمایندگیمایکلکورسدرایرانباارائهکالکشنهایجدیدتوانستتحسینطیفوسیعیازفعالانحوزهمدومحصولاتلاکچریرابرانگیزدبرندساعتمایکلکورسدرزمینهساعتهایلوکسفلزییکیازسرآمدهایاینحوزهمیباشد.

محصولات مرتبط